top of page

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
-  RODO  -

 

Firma P.C.R. - Psychologiczne Centrum Rozwoju, ul. Bluszczowa 4 lok. 16, 20 - 224 Lublin, NIP: 946 264 78 64, REGON 061663144, przetwarza Pani / Pana dane osobowe w sposób bezpieczny oraz zgodny z przepisami prawa, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”). 

1) Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest: P.C.R. - Psychologiczne Centrum Rozwoju. 

2) Kontakt z Administratorem możliwy jest za pośrednictwem poczty e-mail: pcrozwoju@gmail.com, telefonicznie pod numerem: 509 970 340 lub korespondencyjnie na adres: P.C.R. - Psychologiczne Centrum Rozwoju., ul. Bluszczowa 4 lok. 16, 20 - 224 Lublin, 

3) Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie możliwe środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. 

4) Dane osobowe przekazywane Administratorowi są przetwarzane w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia oraz wymogami prawa, w tym przepisów RODO. 

5) Pani / Pana dane osobowe nie są i nie będą przekazywane innym podmiotom zewnętrznym. 

6) Pani / Pana dane osobowe przekazane za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego lub telefonicznie przetwarzane są w celu realizacji umowy zawartej z interesantem, podtrzymania kontaktu z interesantem, wysyłki informacji o charakterze reklamowym, handlowym, marketingowym, do czasu wycofania zgody przez interesanta. 

7) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji celu dla którego są one podawane przez interesanta. 

8) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest: 
- art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. dobrowolne przekazanie danych osobowych przez interesanta. 
- art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na wykonaniu umowy zawartej z interesantem i/lub podejmowaniu czynności zmierzających do zawarcia umowy (kontakt z interesantem) oraz na budowaniu pozytywnych relacji z interesantem. 
- art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych osobowych. 

9) Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej wycofaniem. 

10) Po upływie okresu przechowywania danych informacje osobowe mogą być przechowywane w celu: 
- dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku z wykonaniem umowy, windykacji należności prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych czy mediacyjnych. 
- wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, np. podatkowych i rachunkowych, 
- zapobiegania nadużyciom i oszustwom, 
- przechowywania dla celów wykazania spełnienia przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa, 

11) Przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych narusza postanowienia RODO 

12) Z powyższych uprawnień może Pani / Pan skorzystać poprzez: 
- kontakt pisemny: P.C.R. - Psychologiczne Centrum Rozwoju, ul. Bluszczowa 4 lok. 16, 20 - 224 Lublin 
- kontakt mailowy: pcrozwoju@gmail.com 
- kontakt telefoniczny pod numerem: +48 509 970 340
 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W WARSZTATACH SZKOLENIOWYCH
ORGANIZOWANYCH PRZEZ P.C.R. - PSYCHOLOGICZNE CENTRUM ROZWOJU

 

1) Przysłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych (RODO). Ponadto stanowi warunek przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa w warsztacie szkoleniowym organizowanym przez P.C.R. - Psychologiczne Centrum Rozwoju, będąc tym samym podstawą do wystawienia faktury. 

2) Przysłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszych warunków uczestnictwa w warsztacie szkoleniowym oraz stanowi podstawę do zawarciem umowy pomiędzy organizatorem tj. P.C.R. - Psychologiczne Centrum Rozwoju a uczestnikiem warsztatu. 

3) Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przysłać pocztą e-mailową na adres: pcrozwoju@gmail.com lub pocztą tradycyjną na adres:

20-224 Lublin, ul. Bluszczowa 4 lok. 16. 

4) Cena uwzględnia: uczestnictwo w warsztacie szkoleniowym, zaświadczenie poświadczające ukończenie warsztatu szkoleniowego, zestaw materiałów dydaktycznych, serwis kawowy. 

5) Ostateczne potwierdzenie uczestnictwa w warsztacie szkoleniowym stanowi dokonanie przedpłaty w postaci zaliczki lub uiszczenie pełnej opłaty za warsztat na 7 dni (licząc z wyłączeniem sobót i niedziel) przed terminem warsztatu. O miejscu na szkoleniu rozstrzyga data i godzina zaksięgowania wpłaty zgodnie z regułą pierwszeństwa przyjęcia wpłaty. Numer rachunku bankowego wskazano na formularzu zgłoszeniowym oraz na stronie internetowej organizatora tj. www.pcrozwoju.bnx.pl - zakładka „KONTAKT”. Po upływie w/w okresu dopuszcza się udział

w warsztacie szkoleniowym po uprzednim kontakcie telefonicznym. Organizator zastrzega prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia z powodu wyczerpania limitu wolnych miejsc. 

6) Potwierdzenie przyjęcia wpłaty zostanie wystawione w ciągu 7 dni (licząc z wyłączeniem sobót i niedziel) od daty zaksięgowania wpłaty. Faktura zostanie wręczona uczestnikowi w trakcie warsztatu szkoleniowego lub zostanie przysłana pocztą tradycyjną na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym jako korespondencyjny w ciągu 14 dni (licząc z wyłączeniem sobót i niedziel). Potwierdzenie przyjęcia wpłaty generowane jest wyłącznie w oparciu o dane wskazane w formularzu zgłoszeniowym. Dane zamieszczone na fakturze nie podlegają zmianie. 

7) W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w warsztacie szkoleniowym uczestnik ma obowiązek wystosować wniosek do organizatora

o anulowanie zgłoszenia. Wniosek należy przysłać pocztą e-mailową na adres: pcrozwoju@gmail.com lub pocztą tradycyjną na adres:

20-224 Lublin, ul. Bluszczowa 4 lok. 16. W przypadku wycofania zgłoszenia za pośrednictwem w/w wniosku w terminie do 21 dni (licząc

z wyłączeniem sobót i niedziel) wstecz od terminu rozpoczęcia warsztatu kwoty wpłacone tytułem zapłaty za udział w warsztacie zostaną zwrócone w kwocie 100% wysokości wpłaty. Zwrot przyjętej opłaty nastąpi w ciągu 14 dni (licząc z wyłączeniem sobót i niedziel) od dnia przyjęcia w/w wniosku. Wnioski informujące o rezygnacji z uczestnictwa w warsztacie przysłane w krótszym terminie stanowią dla organizatora wyłącznie informację o nieobecności uczestnika i nie stanowią podstawy do zwrotu uiszczonej opłaty za uczestnictwo w warsztacie szkoleniowym. W/w przypadku organizator zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia, tak jak za należycie wykonaną usługę. 

8). W przypadku odwołania przez organizatora warsztatu szkoleniowego opłata przyjęta tytułem uczestnictwa w szkoleniu zostanie zwrócona wpłacającemu w ciągu 14 dni (licząc z wyłączeniem sobót i niedziel) od planowanej daty rozpoczęcia szkolenia. 

9) Organizator zastrzega prawo do dokonywania zmian merytorycznych i organizacyjnych dotyczących warsztatu na 1 dzień (licząc włącznie

z sobotą i niedzielą) od terminu podjęcia warsztatu. 

10) Organizator w przypadku braku sprzeciwu ze strony interesanta wyrażonego za pośrednictwem poczty e-mail: pcrozwoju@gmail.com, poczty korespondencyjnej na adres: P.C.R. - Psychologiczne Centrum Rozwoju, ul. Bluszczowa 4 lok. 16, 20 - 224 Lublin lub telefonicznie

pod numerem: 509 970 340 będzie prowadził działania marketingowe polegające na dostarczaniu za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji promujących przyszłe warsztaty szkoleniowe organizowane przez P.C.R. - Psychologiczne Centrum Rozwoju. Interesant w każdej chwili zachowuje prawo do złożenia rezygnacji z otrzymywania w/w informacji promocyjnych.

STATUT
DZIAŁALNOŚCI EDUKACYJNEJ FIRMY

&1

Przepisy ogólne:

 1. Nazwa Jednostki: P.C.R. - Psychologiczne Centrum Rozwoju - zwana dalej Jednostką

 2. Właściciel: Łukasz Kazanowski

 3. Typ Jednostki: Jednoosobowa działalność gospodarcza, Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych  2.06/00045/2011

 4. Jednostka używa pieczęci podłużnej: P.C.R - Psychologiczne Centrum Rozwoju, ul. Bluszczowa 4 lok. 16, 20 - 224 Lublin,
  NIP 9462443506, REGON 060759340

 5. Siedziba jednostki: ul. Bluszczowa 4 lok. 16, 20 - 224 Lublin

 6. Zakres świadczenia usług Rzeczpospolita Polska

 

&2

Definicje podstawowe:

 1. Uczestnik - osoba biorące udział w pozaszkolnych formach kształcenia i doskonalenia w tym nauczyciele, pedagodzy, pedagodzy, terapeuci oraz inne osoby uczestniczące w szkoleniach organizowanych przez Jednostkę.

 2. Wykładowca - osoba posiadająca wymagane kwalifikacje i prowadząca w Jednostce kursy w tym formy doskonalenia nauczycieli, psychologów, pedagogów,  terapeutów.

 3. Szkolenie, kurs - forma doskonalenia nauczycieli, psychologów, pedagogów, terapeutów oraz innych osób uczestniczących w szkoleniach organizowanych przez Jednostkę.

&3

Cele i zadania edukacyjne Jednostki:

1. Celem i zadaniem edukacyjnym Jednostki jest  podnoszenie kompetencji zawodowych oraz uzupełnianie wiedzy osób dorosłych,
w szczególności nauczycieli, psychologów, pedagogów, terapeutów, rodziców, opiekunów dzieci i osób dorosłych.

 

&4

Organizacja działalności edukacyjnej Jednostki:

1. Właściciel jest osobą odpowiedzialną za organizację szkoleń w Jednostce:

- nadzoruje przebieg i poziom realizowanych zajęć edukacyjnych

- organizuje realizację procesu szkoleniowego zgodnie z regulaminem udostępnionym

na stornie  internetowej firmy P.C.R. - Psychologiczne Centrum Rozwoju

-  zapewnia wykwalifikowanych Wykładowców

-  zapewnia warunki niezbędne do realizacji programu kursów

-  pełni funkcje administracyjne

- szczegóły organizacji szkoleń, kursów w tym prawa i obowiązki uczestnika  oraz organizatora, szczegóły dotyczące opłat  opublikowane są w regulaminie kursów na stronie  internetowej Jednostki

&5

Klauzula Informacyjna RODO:

 1. Klauzula informacyjna RODO znajduje się na stronie firmy P.C.R.- Psychologiczne Centrum Rozwoju w zakładce „regulamin”

bottom of page