top of page

TRENING  ZASTĘPOWANIA  AGRESJI

Trener Grupowy

Treningu Zastępowania Agresji

ORIGINAL

TERMIN: 

 
GODZINA:


 

LOKALIZACJA:

Traffic Hotel Wrocław
ul. Świdnicka 28
50-029 Wrocław
sala konferencyjna  


KOSZT: 
• 2 700,00 zł 
*** cena obejmuje: udział w kursie, materiały dydaktyczne, certyfikat zaświadczający uczestnictwo w warsztacie, serwis kawowy

PROWADZĄCY: 
mgr Ewa Morawska
*** Certyfikowany Licencjonowany Mistrz Trenerski, posiada certyfikat mistrzowski wydany przez Barrego Glicka (G&G Consultants, USA)

*** mgr ped. opiekuńczo-wychowawczej i szkolnej, Ewa Joanna Morawska, jest pedagogiem, trenerem komunikacji interpersonalnej i jedyną w Polsce, a jedną z dwóch kobiet na świecie, promowanych przez twórców ART jako Master Trainer (Mistrz Trenerski) Treningu Zastępowania Agresji (ART). Posiada certyfikat trenerski prof. A. Godsteina (Syracuse University, NY). 

ZAKOŃCZENIE: 
certyfikat na licencji Instytutu Amity z hologramem ART

ODBIORCY:
psycholodzy, pedagodzy, terapeuci, socjoterapeuci, socjolodzy, trenerzy, terapeuci zajęciowi, pracownicy służb penitencjarnych, pracownicy policji, sądu, kuratorzy, nauczyciele, osoby pracujące z dziećmi, młodzieżą, pracownicy pomocy społecznej, pracownicy organizacji pozarządowych, pracownicy służby zdrowia, studenci kierunków m.in: psychologia, pedagogika, socjoterapia, socjologia, wszystkie osoby zainteresowane

Kurs  przeznaczony jest dla osób, które:
- pragną doskonalić swoje umiejętności zapobiegania konfliktom w sferze osobistej, rodzinnej lub zawodowej
- kierują młodzieżą, nauczają albo wychowują, albo zawodowo lub niezawodowo pomagają lub zamierzają pomagać            młodym ludziom; 
- w swoim otoczeniu mają osoby agresywne, są narażone na potencjalne napaści lub konflikty; 
- przygotowują się lub doskonalą się w funkcji lub zawodzie trenera umiejętności społecznych, trenera biznesu,                    prowadzącego kursy i zajęcia grupowe; 
- zawodowo kontaktują się z osobami agresywnymi;
- zamierzają uczyć innych nie-agresywnego zachowania; 
- zamierzają uzyskać kwalifikacje trenera grupowego Treningu Zastępowania Agresji (ART).

CEL SZKOLENIA
Warsztat trenerski Trenera Grupowego (Facilitatora)Treningu Zastępowania Agresji (ART) według Arnolda P. Goldsteina i Barrego Glicka, z minimalną lokalizacją kulturową do warunków polskich, zaaprobowaną przez Autorów, przeznaczony jest głównie dla osób, które chcą prowadzić, indywidualnie lub grupowo, treningi zastępowania agresji dla odbiorców końcowych: w szkolnictwie, pomocy społecznej, wymiarze sprawiedliwości, terapii, itp. Trening Zastępowania Agresji może być realizowany w szkołach, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych i innych na poziomie wczesnej profilaktyki, poradnictwa, terapii itp. Zajęcia mogą być prowadzone grupowo lub indywidualnie. Ma także zastosowanie w oddziaływaniach wobec problemów dotyczących alkoholu i narkotyków. Posiada system kontroli jakości, a badania naukowe dowodzą jego efektywności. Doskonalenie umiejętności prospołecznych, samokontrola emocjonalna, rozstrzyganie dylematów moralnych pozwala nauczycielom, wychowawcom, rodzicom i uczniom na dokonanie modyfikacji w sposobie reagowania na trudne zachowania oraz uczenia się odważnych zachowań co ma bezpośrednie przełożenie na nieagresywne rozwiązywanie sytuacji konfliktowych, radzenie sobie ze stresem, a także radzenie sobie w różnorodnych trudnych sytuacjach życiowych. Trening Zastępowania Agresji jest programem wielostronnej interwencji w oparciu o konstrukt teoretyczny poznawczo - behawioralny. Jest on ukierunkowany na zmianę zachowania agresywnego poprzez uczenie zachowań alternatywnych.

N
A KURSIE UZYSKUJE SIĘ:
k
ompetencje, kwalifikacje i uprawnienia do:

 • prowadzenia, według przepisanych procedur, treningu grupowego z młodzieżą agresywną:

 • treningu umiejętności prospołecznych;

 • treningu kontroli złości;

 • wnioskowania moralnego

 • odbycia samodzielnej (w asyście drugiego trenera) monitorowanej i konsultowanej praktyki trenerskiej ART z grupą młodzieży we własnym środowisku;

 • prowadzenia Treningu Zastępowania Agresji ART dla młodzieży jako pierwszy trener;

 • współprowadzenia kursów Treningu Zastępowania Agresji ART dla trenerów ART jako trener pomocniczy;

 • do otrzymania (po zaliczeniu szkolenia), świadectwa ukończenia kursu specjalistycznego
  lub (bez zaliczenia) świadectwa uczestnictwa w kursie;

 • do używania znaków towarowych Amity Treningu Zastępowania Agresji w treningach dla odbiorców końcowych;

 • drukowania na potrzeby swoich treningów pomocy dydaktycznych z płyty CD na mocy indywidualnej licencji;

 • przyjęcia, na preferencyjnych warunkach, na kurs Praktyk Zastępowania Agresji;

 • przyjęcia, po spełnieniu warunków określonych standardami, na kurs Trenera Trenerów Amity ART.


Na kurs Trenera Grupowego składa się:
Szkolenie trenerskie 40-godzinne (warsztat trenerski 4 dni). Po szkoleniu uczestnik otrzymuje zaświadczenie ukończenia szkolenia.

Po kursie uczestnicy mogą podjąć praktykę, celem pozyskania dodatkowego certyfikatu ART:
• praktyka kierowana (przeprowadzenie co najmniej 30 godzin treningu ART z odbiorcami końcowymi, w tym 15 godzin    jako pierwszy trener). W trakcie praktyki, którą należy przeprowadzić w okresie 6 miesięcy od zakończenia szkolenia,      uczestnicy mogą korzystać z konsultacji i doradztwa (standardowo pocztą e-mail);
• po praktyce kierowanej jednodniowa sesja superwizyjno-egzaminacyjna, połączona z zaliczeniem praktyki trenerskiej i    uzyskaniem certyfikatu trenera grupowego.

Różnice w zakresie ukończenia kursu:
1) Jeżeli uczestnik ukończy szkolenie, bez praktyki i superwizji pracy, otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
2) Jeżeli uczestnik ukończy szkolenie, praktykę i superwizję swojej pracy, to otrzymuje certyfikat Trenera Grupowego

Sesja superwizyjna jest dodatkowo płatna.

Sesja superwizyjna odbywa się po odbyciu praktyki przez szkolących się trenerów. Szkolący się superwizują swoją prace w Warszawie wedle terminów ustalonych przez Instytut Amity. Na warsztacie uczestnicy otrzymują całościową wiedzę na temat prowadzenia zajęć (w trakcie warsztatów przepracowują na "sobie" wszystkie komponenty treningu jako uczestnicy i prowadzący), która wystarcza do przeprowadzenia treningu zastępowania agresji. 

PROGRAM KURSU:
Program ART składa się z trzech komponentów:
•  Trening umiejętności prospołecznych (co robić?):

pozwala na przygotowanie się do radzenia sobie w przyszłych trudnych sytuacjach życiowych. Realizowany jest w oparciu o procedury modelowania, trenowania umiejętności, informacji zwrotnej, treningu uogólniającego skoncentrowanym na zwiększenie transferu. Umiejętności prospołeczne są podzielone na grupy:


1) wstępne umiejętności społeczne,
2) zaawansowane umiejętności społeczne,
3) umiejętności emocjonalne,
4) umiejętności alternatywne wobec agresji,
5) umiejętności kontroli stresu,                       
6) umiejętności planowania.

•  Trening kontroli złości (czego nie robić?):

uczy samokontroli, ponoszenia odpowiedzialności za swoją złość, co ma bezpośrednie przełożenie na rozwiązanie sytuacji problemowej. W tym celu wykorzystuje się kroki kontroli złości zgodnie z przyjętą procedurą: wyzwalacze, sygnały, reduktory, monity, samoocenę, zastosowanie umiejętności społecznej.

•  Wnioskowanie moralne (jak odróżnić to co robić od tego czego nie robić?):

uczy procedur podejmowania decyzji, które zwiększają prawdopodobieństwo decyzji zaspokajających poczucie przyzwoitości, sprawiedliwości i uwzględnianie potrzeb i praw innych osób. Teoretycznymi podstawami dla procedur wnioskowania moralnego jest koncepcja rozwoju moralnego wg Lawrenca Kohlberga.

FORMA PROWADZENIA ZAJĘĆ: 
Wykład seminaryjny z ćwiczeniami, prezentacja multimedialna, ćwiczenie umiejętności kontroli złości i podejmowania decyzji moralnych, warsztat trenerski.

ZAPISY:
• zakładka formularz zgłoszeniowy
• e-mail: pcrozwoju@gmail.com
• tel. 509 970 340

bottom of page